Department of Spatial Management Staff

Prof. dr. Mariusz Czepczyński

Contact:

Department of Spatial Management

Institute of Geography University of Gdańsk

geomc@ug.edu.pl 

 

Research fields:

General:

 • cultural geography
 • human geography
 • landscape studies
 • urban geography

Particular:

 • post-socialist urban cultural landscape
 • local trends and development strategies
 • cultural heritagesocial
 • social transformation of post-socialist cities
 • quality of life
 • civil landscapes and urban management

Research projects:

 • Investigating Cultural Sustainability, COST Action IS 1007, Unia Europejska, członek Management Committee, członek Core Group, przewodniczący grupy roboczej ‘Concepts’, 2011-2015
 • Research Project Krajobraz kulturowy miast post-socjalistycznych (Cultural Landscape of Post-socialist Cities), financed by the Polish State Committee for Scientific Research (KBN), nr 1 H02E 01327, Project Leader, 2004-2007
 • Special Research Project (SPUB) Centrum Badawcze i Edukacyjne Społeczno – Ekonomicznego Rozwoju Obszarów Zurbanizowanych, financed by the Polish State Committee for Scientific Research (KBN), deputy coordinator of the Project, 2003-2005
 • RECOURSE Research and Education Centre for Urban Socio- Economic Development – Centre of Excellency, research project financed by the European Commission within the 5th Framework Programme, deputy coordinator of the Centre, 2002-2005
 • Baltic Transport Communication and Regional Development, European Regional Development Fund, INTERREG IIC, Report on Port Related processes of Regional Restructuring-Gdańsk, 1999-2001, Baltic Sea Spatial Development, Brussels/ Hamburg

Education:

 • 2010 - University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies: Habilitation (post-doctoral scientific degree) in Geography: Cultural landscape of Post-Socialist City. Representation of Needs and Powers. Warsaw, Poland
 • 2002 - Research Triangle Institute / LemTech Konsulting; course: Infrastructural investments in rural communities. Kraków, Poland
 • 1999 - University of Gdańsk, Faculty of Biology, Geography and Oceanology; Ph.D. in Earth Sciences – Geography on Quality of life in grand block of flats housing estates in Gdańsk (Przymorze and Zaspa estates). Gdynia, Poland
 • 1997 - University of Oslo, Faculty of Social Sciences; Oslo Summer School course by Prof. M. Storper: The Regional World: Territorial Development in a Global Economy. Oslo, Norway
 • 1993 - Harvard University, School of Design; course on Public – Private Partnership in the City Development. Cambridge, Ma., USA
 • 1990 - University of Gdańsk, Biology and Earth Sciences Faculty; MSc studies and degree at geography (Central places hierarchy in Elbląg Province). Gdańsk, Poland

Selected publications:

Books:

 

 • Czepczyński M. (eds.) (2011) Miasto w czasach transformacji: 20 lat doświadczania samorządności w Gdańsku. Urząd Miasta Gdańska, Gdańsk, 156
 • Czepczyński M. (eds.) Szmytkowska M., Tomaszewski G., Lichocki Ł., Perzanowska M., Deska P. (2011) Studium porównawcze polityki gospodarczej, rynku pracy i struktury zatrudnienia Brandenburgii, Berlina i Województwa Lubuskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, DS Consulting, Gdańsk-Zielona Góra, 264
 • Szmytkowska, M., Masik, G., Czepczyński, M. (2010) Trendy rozwoju oraz ocena jakości kapitału ludzkiego w województwie pomorskim (Developmemt trends and quality of human capital in Pomorskie Province). Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 184
 • Czepczyński M. (2008) Cultural Landscape of Post-socialist Cities. Representation of Powers and Needs (Adlershot: Ashgate)
 • Czepczyński M. (ed.) (2006) Przestrzenie miast post-socjalistycznych. Studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej (Spaces of post-socialist cities. Social transformations of urban areas). Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego – Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk – Poznań, 218
 • Sagan I., Czepczyński M. (eds.) (2004) Featuring the Quality of Urban Life in Contemporary Cities of Eastern and Western Europe. Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego – Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk – Poznań, 295
 • Sagan I., Czepczyński M. (eds.) (2003) Wymiar i współczesne interpretacje regionu (Aspects and contemporary interpretations of region). Department of Economic Geography, University of Gdańsk, Gdańsk - Poznań, 331
 • Sagan I., Czepczyński M. (eds.) (2001) Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce (Chosen problems of social geography in Poland), Department of Economic Geography, University of Gdańsk, Gdańsk, 267

Articles:

 • Czepczyński M. (2012) Przestrzeń publiczna jako forma reprezentacji społeczności lokalnych. Między hibernacją a animacją centrów małych miast województwa pomorskiego, Studia KPZK PAN, tom CXLIV, 7-20.
 • Czepczyński M. (2011) Samorządność jako stymulator przemian gospodarczych i przestrzennych Gdańska [in:] Czepczyński M. (ed.) Miasto w czasach transformacji: 20 lat doświadczania samorządności w Gdańsku. Urząd Miasta Gdańska, Gdańsk, 111-130
 • Czepczyński, M. (2010) Gdańskie krajobrazy pamięci i zapomnienia: (re)interpretacje przestrzeni miejskiej ostatnich 20 lat (Gdańsk landscapes of memory and forhettness) [in:] Mendel, M., Zbierzchowska, A. (eds.) Tożsamość Gdańszczan. Budowanie na (nie)pamięci. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 149-164
 • Czepczyński M. (2010) Nowe krajobrazy Gdańska jako reprezentacja przemian społecznych i gospodarczych miasta na przełomie XX i XXI wieku (New landscapes of Gdańsk as representations of social and economic transformations) [in:] Szczerbowska, B. (ed.) Gdańsk 1990-2010. Oblicza architektoniczne miasta. Gdańsk: Urząd Miejski w Gdańsku, 10-19
 • Czepczyński, M. (2010) Interpreting Post-Socialist Icons: From Pride and Hate Towards Disappearance And/Or Assimilation. Human Geographies, 4.1, 67-78
 • Czepczyński M. (2010) Underworlds of the Undergrounds. Cultural Landscape of the Subterranean [in:] Varriale R. (ed.) European Underground Towns. Consiglio Nazionale delle Ricerche, Instituto di Studi sulle Società del Mediterraneo, Ricerche di Economia e Storia, 7, Napoli, 13-43
 • Czepczyński M. (2010) Representations and Images of ‘Recent History’. The Transition of Post-Socialist Landscape Icons [in:] Klimens, A. and Dimitrieva, M. (eds.) The Post-Socialist City. Continuity and Change in Urban Space and Imaginary. Berlin: jovis, 16-33
 • Czepczyński, M. (2009) Post-Traumatic Cultural Landscape of Central Europe [in:] Demaria, Ch. and Daly, M. (eds.) The Genres of Post-Conflict Testimonies. Nottingham: Critical, Cultural and Communication Press: 217-238
 • Czepczyński, M. (2009) Post-Traumatic Cultural Landscape of Central Europe [in:] Demaria, Ch. and Daly, M. (esd.) The Genres of Post-Conflict Testimonies. Nottingham: Critical, Cultural and Communication Press: 217-238
 • Czepczyński, M. (2009) Reminiscence and oblivion of socialist past: re-positioning of Central European landscape icons. Berichte zur deutschen Landerskunde, 83. Band, Heft 1, 47-64
 • Czepczyński M. (2009) Regionalisation in Gdansk Area. Virtual Disintegration and Functional Cooperation. International Journal of Public Sector Management
 • Light, D., Young, C., Czepczyński, M. (2009) Heritage Tourism in Central and Eastern Europe. [in:] Dallen, T. and Nyaupane, G. (eds) Heritage Tourism in the Developing World, (London: Routledge)
 • Czepczyński M. (2008) Conversions of Cultural Landscape Projects in Central Europe: from Socialist Equity to Arcadia of Consumption [w:] Makowski J. (ed.) On the Social, Economic and Spatial Transformations of the Regions, University of Warsaw, Warszawa, 63-91
 • Czepczyński, M. (2008) Krajobrazy pamięci i zapomnienia: interpretacje post-socjalizmu w przestrzeni miast Europy Środkowej (Landscape of memories and forgetness: post-socialist interpretation of Central Euroepan cities) [in:] Orłowska, E. (ed.) Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, (Cultural aspects of geographical research. Theoretical and regional studies) vol. V (Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, IGiRR Uniwersytetu Wrocławskiego) Wrocław, 129-140
 • Czepczyński, M. (2008) Strategie samorządów metropolii polskich wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej (Polish Metropolitan Cities Development Strategies and Challenges of the Lisbon Strategy), Studia KPZK PAN, tom CXX, T. Marszał (ed.) Rola aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej (The Role of Polish Agglomerations Towards Challenges of Lisbon Strategy) Warszawa, 125-134
 • Czepczyński M., (2007) Nowe percepcje starych ikon krajobrazów miast po socjalizmie (New perceptions of old post-socialsit landscpe icons), [in:] Madurowicz M. (ed.) Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej (Perception of the contemporary urban space), Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 123-131
 • Czepczyński, M. (2007) Czy społeczności lokalne zyskują? Wnioski dla Pomorza. (Do local societies gain from foreign investments?) Pomorski Przegląd Gospodarczy, 5, 41-43
 • Czepczyński M. (2007) Podejścia badawcze w nowej geografii kultury (Research methods in cultural geography). [in:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (eds.) Geografia a przemiany współczesnego świata (Geography and transformation of contemporary world), Wydawnictwo Uczelniana WSG, Bydgoszcz, 203-211
 • Czepczyński M. (2007) Emancipated Landscapes of Post-socialist Europe. Old and New Icons and their Representations
 • Czepczyński, M. (2007) Die Danziger Erfahrung: Von Symbolen der Macht zu globalen Akteuren, dérive, 29, 37-42
 • Czepczyński M. (2006) Przemiany form i znaczeń krajobrazów kulturowych miast po socjalizmie (Transformations of forms and meaning of post-socialist urban landscape) [in:] W. Wołoszyn (ed.) Krajobraz kulturowy. Cechy, Walory, Ochrona. (Cultural Landscape. Character, values and protection) Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XVIII, Zakład Ochrony Środowiska UMCS, Lublin, 59- 66
 • Czepczyński M. (2006) Transformations of Central European cultural landscapes. Between circulations and iconography. Bulletin of Geography socio-economic series, no 6. Toruń, 5-15
 • Czepczyński M. (2006) Krajobrazy mieszkaniowe Trójmiasta (Housing landscapes of Tri-City agglomeration). [in:] T. Marszał, D. Stawasz (eds.) Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich (Residential spaces of Polish cities), Biuletyn KPZK PAN, z. 227, Warszawa, 55-67
 • Czepczyński M. (2006) Understanding Cultural Landscapes – approaches and practices. Past Place: Newsletter of the Historical Geography Specialty Group. The Association of American Geographers. Vol. 15. No. 1, Oklahoma State University, Stillwater, 5-6
 • Sagan I., Czepczyński M., Szmytkowska M., Masik G., Rzyski S. (2006) Równoważenie procesów suburbanizacji w obszarze metropolitalnym Trójmiasta (Balancing suburbanisation processes in Gdansk metropolitan area) [in:] F. Pankau (ed.) Studia nad obszarem metropolitalnym Trójmiasta (Gdansk metropolitan area studies). Pomorskie Studia Regionalne. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 123-189
 • Czepczyński M. (2006) Krajobraz kulturowy miast po socjalizmie. Tendencje przemian form i znaczeń (Urban cultural landscape after socialism. Transformations of forms and meanings). [in:] M. Czepczyński (ed.) Przestrzenie miast post-socjalistycznych. Studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej (Spaces of post-socjalist cities. Social transformations of urban areas) Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego – Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań, 45-62
 • Czepczyński M. (2006) Post-socjalistyczne transformacje krajobrazu kulturowego małego miasta na przykładzie Złocieńca (zachodniopomorskie) (Post-socialist transformation of cultural landscape of small town of Złocieniec). [in:] Heffner K., Marszał T. (eds.) Małe miasta – studium przypadków. (Small towns – case studies) PTG / Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 7-20
 • Judge E., Czepczyński M., Wyszomirski O. (2005) Aspects of the development of sustainable transport policies in the Gdańsk Agglomeration. [in:] T. Markowski (ed.) Regional Scientists’ tribute to professor Ryszard Domański. Polish Academy of Sciences, Warszawa, 322-345
 • Czepczyński M. (2005) De-vs. Re-Industrialisation of post-socialist city. The case of Gdańsk. Regions, No 259, RSA, Seaford, 6-11
 • Czepczyński M. (2005) Post-socialist Landscape Management and Reinterpretation. [in:] CABERNET 2005. Managing Urban Land. Complied by Oliver L., Millar K., Grimski D., Ferber U., Nathanail C. P. Land Quality Pres, Nottingham, 64-67
 • Sagan I., Czepczyński M. (2005) Przestrzeń społeczna Gdańska dwudziestego wieku (The Social Space of 20th Century Gdańsk). [in:] D. Jędrzejczyk (ed.) Humanistyczne oblicze miasta (Human Feature of the City). Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, 213–246
 • Szmytkowska M., Czepczyński M. (2004) Przemysł w mieście poprzemysłowym. Przykład Gdyni. (Industry In post-industrial city. Case of Gdynia).[in:] Z. Zioło, Z. Makieła (eds.) Przemiany struktur przemysłowych (Transformation of industrial strutures) Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, 43-52
 • Czepczyński M. (2004) Living the cultural landscape: the heritage and identity of the inhabitants of Gdańsk. [in:] Sagan I., Czepczyński M. (eds.) Featuring the Quality of Urban Life in Contemporary Cities of Eastern and Western Europe. Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego – Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk – Poznań, 275-288
 • Czepczyński M. (2004) Berlin Urban landscape as cultural product. Bulletin of Geography, 3/2004, Toruń, 135-141
 • Czepczyński M. (2003) Znaczenie zakładów przemysłowych w przestrzeni egzystencjalnych miast. (The meaning of industrial plants in urban existential space) [in:] T. Marszał (ed.) Przemysł w przestrzeni lokalnej. (Industry in local economy) Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 22-47
 • Czepczyński M. (2003) Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Gdańska w rozwoju lokalnym (Applying cultural heritage in Gdańsk local development) [in:] E. Orłowska, J. Klementowski (eds.) Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne (Cultural aspects of geographical research. Theoretical and regional studies). PTG O/Wrocław – Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr, Wrocław, 193-204
 • Czepczyński M., Szmytkowska M. (2003) Rola granicy państwowej w rozwoju lokalnym. Opowieść o dwóch miastach: Lidzbark Warmiński i Bratoszyce (Role of the national border in local development. The tale of two towns: Lidzbark Warmiński and Bratoszyce). [in:] J. Runge (ed.) Granice. Obszary przygraniczne. Euroregiony. (Borders. Border regions. Euroregions) Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 242-248
 • Czepczyński M. (2002) Kultura a sposób organizacji przestrzeni miejskiej. Studium wybranych przemian Gdańska (Culture and the urban spatial organisation. Gdańsk transformation case study), [in:] Orłowska E. (ed.), Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne (Culture as subject of geographical research. Theoretical and regional studies), PTG / UWr, Wrocław, 89-104
 • Czepczyński M. (2001) Regionalizm w gospodarce globalnej. Próba analizy tendencji terytorializacji produkcji (Regionalism in global economy. Analysis of the process of territorialisation of production), Problemy Przemian Struktur Przestrzennych Przemysłu, nr 2, Warszawa–Kraków, 59-64
 • Czepczyński M. (2000) Some remarks on block housing in Poland (cases of Przymorze and Zaspa Housing Estates in Gdańsk), [in:] T. Marszał (ed.) Local Economy and Urban Development in Poland, UŁ, Łódź, 18-24
 • Czepczyński M. (1999) Rozwój i upadek koncepcji osiedli blokowych (The rise and fall of the idea of blocks of flats), Biuletyn KPZK PAN, z. 190, Warszawa, 49-68
 • Skupowa J., Czepczyński M. (1999) Relikty gdyńskich slumsów jako przejaw dysharmonii ładu przestrzennego miasta (Relics of Gdynia slums as a symptom of spatial disharmony) [in:] W. Warzywoda - Kruszyńska (ed.) (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta (To live on the margin of the city), Instytut Socjologii UŁ, Łódź, 227-232

Applicative projects:

 • Diagnoza polityki gospodarowania majątkiem nieruchomym Miasta Łodzi. DS. Consulting dla Urząd Miasta Łodzi.
 • Studium porównawcze polityki gospodarczej, rynku pracy i struktury zatrudnienia Brandenburgii, Berlina i Województwa Lubuskiego (2011) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, DS Consulting
 • Meaning of public spaces for development of Gdansk culture (2008) City Hall of Gdansk
 • Conditions and directions of local development of Potęgowo commune (2008) Grupa Projektowa Zoom, Gdańsk
 • Kołobrzeg Local Development Strategy (2008) DS Consulting for Kołobrzeg City Hall
 • Development Strategy of the Municipality of Brusy, Poland (2007) Brusy Municipality
 • Investment Enhancing Strategy for the City of Poznan (2006) DS Consulting for Poznan City Hall
 • Pomeranian Subregional Centres and their environ (2006) for Pomeranian Regional Self-Government, Gdańsk
 • Feasibility study for renovation of western wing of Malbork Castle (2005) DS Consulting, Project for European Economic Area grants, Gdansk
 • Feasibility Study: Enhancing Heath System in Puck Country (2005) DS Consulting, Project for European Economic Area grants, Gdansk
 • Operational Programmes implementing Gdansk Development Strategy 2005–2015 (2005) Gdansk City Hall
 • Gdańsk Development Strategy 2005–2015 (2004) Gdańsk City Hall, strategic development consultant
 • Gniewino Commune Tourism Development Studium (2004) Grupa Projektowa ZOOM, Sopot–Gniewino
 • Conditions and directions of local development of Gniewino commune (2002) Grupa Projektowa Zoom, Sopot–Gniewino
 • Feasibility study of the high quality tourist zone near the Malbork Castle (2003) DS Consulting, Gdańsk
 • Quality of live in chosen blocks of flats estates in Gdynia (2001) City Development Strategy Implementation procedures, Gdynia City Hall
 • Report on Port Related processes of Regional Restructuring – Gdańsk (2001) Baltic Transport
 • Communication and Regional Development, European Regional Development Fund, INTERREG IIC, Baltic Sea Spatial Development, Brussels/ Hamburg
 • Poland’s Largest Municipal Transport Firms. Comparative Analysis (2001) DS Consulting, Gdańsk
 • Comparative Analysis of Transformation Processes with Respect to Public Transport Systems in Poland (2001) DS Consulting, Gdańsk
 • Detail Municipal Creditworthiness Analysis of the City of Gdańsk. Demographic and Economic
 • Analysis of the City of Gdańsk (2001) DS Consulting/ Deloitte&Touche Bakkenist, Gdańsk
 • Detail Municipal Creditworthiness Analysis of the City of Sopot. Demographic and Economic
 • Analysis of the City of Sopot (2001) DS Consulting/ Deloitte&Touche Bakkenist, Gdańsk
 • Feasibility study of sport arena on the border between Gdańsk and Sopot. Economic and Social Analysis (2001) DS Consulting, Gdańsk
 • Local housing system analysis and strategic goals for Gorzów Wlkp. (2000) Urbecon, Sopot
 • Rent policy optimalisation. Analysis of threats an opportunities in chosen communes (2000) LGPP/ Urbecon, Sopot
 • Local housing system analysis and strategic goals for Koszalin (1999) Urbecon, Sopot
 • On role of Social Housing Associations in realisation of housing strategies) (1997) USAID/ PADCO, Sopot-Warsaw
 • Gdynia Economy 1990-2000. Structural Changes and Development Trends (1997) USAID, Gdynia-Warsaw
 • Analysis of Survey Results on Effective Demand for Housing in Szczecin. Verification of Survey Results and Supply Side Comparison (1997) USAID/ PADCO, Warsaw

 

Work Experience:

 • 2009-2011 Eberhard Karls Universität Tübingen, Geographisches Institut, Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie, visiting professor. Tübingen, Germany
 • Since 2004 Gdańsk City Hall, local development advisor and consultant to the Mayor of Gdansk. Gdańsk, Poland
 • Since 2002 Grupa Projektowa ZOOM, associate consultant on social, economic and environmental analysis. Sopot -Gdańsk, Poland
 • 1999-2004 DHV Consultants BV, project consultant on local social and economic environment, economic transformations and transportation systems. Gdańsk, Poland
 • Since 1999 DS Consulting, associate consultant on social, economic and environmental analysis, marketing analysis, infrastructural development, social and economic transformation. Gdańsk, Poland
 • 1999-2000 Young Digital Poland, co-author of multi-medial school programs on History and Society.Gdańsk, Poland
 • 1997-2000 Urbecon; associate consultant on marketing, demographic, social and economic development issues and strategic planning. Sopot, Poland
 • 1994-1997 Planning and Development Collaborative Association (PADCO); consultant on marketing, demographic and housing analysis, logistic and interpretation assistant.Warsaw, Poland
 • 1992-1993 Gdynia City Hall, Economic Development Department, City Development Bureau; assessor o social policy, demographic and strategic development, foreign assistance programs. Gdynia, Poland
 • 1992 - Overture Fund, Baltic Gateways (international local communities’ experiences exchange and assistance program), project co-coordinator. Gdynia, Poland
 • Since 1991 University of Gdańsk, Institute of Geography. Gdańsk, Poland

 

Membership in associations and committees: 

 • Zrzeszenie Kaszunsko-Pomorskie (Cashubian – Pomeranian Association), Gdańsk
 • Instytut Kaszubski (Cashubian Institute) in Gdańsk
 • Zespół ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk (Urban and Metropolitan Studies Group, Spatial Development Committee, Polish Academy of Sciences) Warsaw
 • Franck Goddio Society, Geneva
 • Polish Geographical Association, Warsaw
 • Gdansk Council of Culture, Gdansk

Other activities:

 • Conference moderator: Solidarity in action: creating cohesive cities, Eurocities, Gdańsk (2007)
 • Scientific secretary and co-organiser of the international conference: Qualities and Changing Civic Dimension of Urban Spaces, organised in association with International Centre on Economic, Social and Cultural Rights, Lisbon, Portugal. Gdynia-Sopot-Gdańsk (2006)
 • Co-organiser, with Regional Science Association and University of Newcastle 2nd International Seminar on The role of ‘industrial knowledges’ in economic development of post-industrial regions, Gdańsk-Gdynia-Sopot (2006)
 • Scientific secretary and co-organiser of the international conference: 2nd International Social Geography Workshop Enhancing Urban Governance. 15 years of self-governance in Poland 1990–2005, Gdansk-Gdynia-Sopot, Poland, organised by DEG UG Gdańsk (2005)
 • Scientific secretary and co-organiser of the international conference: Economy, Society, Environment – Towards the sustainable city, organised by DEG UG Gdańsk (2004)
 • Scientific secretary and co-organiser of the 1st International Social Geography Workshop: Quality of Urban Life and Residential Attractiveness of Cities, organised by DEG UG Gdynia (2003)
 • Scientific secretary and co-organiser of scientific conference Nowe koncepcje regionu w geografii społecznej (New ideas of region in social geography), organised by DEG UG, Jastrzębia Góra (2002)
 • Scientific secretary and co-organiser of scientific conference: Geografia społeczna wobec problemów współczesnego świata (Contemporary problems of social geography), organised by DEG UG, Gdynia (2000)
 • Member of the organisation committee of the international workshops: Strategic Budgeting and Planning for Municipal Managers, organised by DS Consulting / USAID Ukraine, Gdańsk (1999-2001)
 • Conference co-ordinator: Wskaźniki i mierniki w rozwoju lokalnym (Local development indicators), Gdynia, organised by PADCO / Gdynia City Hall, Gdynia (1996)
 • International conference co-ordinator and co-organizer: Rola TBS w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych w Polsce (On role of Social Housing Associations in realisation f housing strategies), organised by PADCO, Poznań (1995)
 • International conference co-ordinator and co-organizer: Bałtyckie Wrota – Baltic Gateways, organised by Gdynia City Hall / Overture Program, Gdynia (1992)

Recent key conference papers:

 • Konferencja Naukowa Między tradycją a współczesnością - koncepcje edukacji geograficznej. Paper: Nauczanie krajobrazem. Krajobraz kulturowy jako narzędzie nauki o człowieku, czasie i przestrzeni, Gdansk (2012)
 • CAT thematic workshop Gentrification in post-socialist contexts: challenges and open questions. Paper: Gentrification and its post-socialist actors. Revitalisation policies in Gdańsk and the class struggle, Lodz (2012)
 • Mega-events in Eastern Europe. Paper: Managing the first mega event: EURO 2012 social and official fears and hopes in Gdańsk, Lviv (2012)
 • Artificial Cities in Europe and Hungary at the Beginning of the 21st Century. Paper: The After-life of Socialist New Towns. Past Ideas and Post-liminal Realities, Budapest (2012)
 • Urban Development and Politics in Europe and Russia. Paper: Local discourses of ambitions, fears and opportunities. Developments and policies of the emerging metropolitan region of Gdańsk, Poland, Sankt Petersburg (2011)
 • Investigating Cultural Sustainability. Paper: Culture a as development factor, Brussels (2011)
 • Placing Culture in Sustainable Development. Paper: Polish Concept of Cultural Sustainability, Tallin (2011)
 • 7th International Conference ‘Man-City-Nature’. Paper: Towards a Leisure City: prioritizing recreation and festivalitity in urban development, Toruń (2011)
 • Warsaw since 1990. Post-Socialist Transformation as a Challenge for the Intrinsic Logic of Cities. Paper: Warsaw Reinterpreted. Postsocialist rites de passage of an Urban Society, Darmstadt (2011)
 • Konferencja ‘Przestrzeń publiczna oraz sektor usług jako element struktury małych miast’. Paper: Przestrzeń publiczna jako forma reprezentacji społeczności lokalnych. Między hibernacją a animacją centrów małych miast województwa pomorskiego, Łódź (2011)
 • ‘500 mln złotych zainwestowane w rozwój Lubuszan. Wdrażanie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki’. Paper: Studium porównawcze polityki gospodarczej, rynku pracy i struktury zatrudnienia Brandenburgii, Berlina i Województwa Lubuskiego, Zielona Góra (2011)
 • Situating Culture’ SEELBAS Workshop 3: Deterritorialized Culture, Paper: From socialist deterritorialized spaces towards deterritorializing post-socialist societies; University of Manchester, Manchester (2010)
 • The London Festival of Architecture 2010 Panel with Joseph Rykwert and Krzysztof Nawartek ‘Does (Urban) Structure Matter? Speakers Crescent, The Royal Institute of British Architects, London (2010)
 • (Re)negotiating the city, International Symposium, Paper: Post-socialist urban landscape palimpsest. Gdańsk metropolitan region; University of Plymouth School of Architecture / Technical University of Gdańsk Faculty of Architecture, Gdańsk (2010)
 • Dimensions of Socialism, Workshop, Paper: Landscaping socialist cities. Between ideas and implementations. International Institute for Social History, Amsterdam (2010)
 • 6th International Symposium on Regionalisation in Metropolitan Areas, Big Projects, Big Project Ideas – Can They Work As Drivers of Regional Cooperation? Do We Need Them? paper: The First Big Project: great hopes and giant fears. The UEFA EURO 2012 Football Championship in Gdansk, Poland Centre for Urban and Regional Governance (CURG) University of Westminster & Pro Manchester, Manchester (2008)
 • Dundee Seminar in Geography, paper: New landscapes symbols of ‘New Europe’ School of Social Sciences, University of Dundee (2008)
 • Zwischen Peripherie und Zentrum – (De-)Konstruktionen von Marginalität, paper: Polarisation of post-socialist urban cultural landscapes: the glamour and the project-less East European Metropolitan Studies of the Georg-Simmel-Center for Metropolitan Studies at Humboldt University, Berlin (2008)
 • The Genre of Post-Conflict Testimonies, paper: Post-traumatic cultural landscapes of Central Europe Centre for the Study of Post-Conflict Cultures, University of Nottingham, Nottingham (2008)
 • ICZM in a climate change perspective. Important issues for the Baltic Sea, paper: Social and economic consequences of ICZM implementation in Polish coastal zone. ENCORA, Lubiatowo (2008)
 • The state of European cities: the Urban Audit, paper: Political and cultural impact of new European mobility European Commission, DG Regional Policy, Brussels (2008)
 • Public Space and Social Cohesion in the City: Present and Future, paper: Post-Socialist Retreat of Civic Landscapes: Commercialization of Public Spaces in Central European Cities Centre for Independent Social Research (CSIR), St. Petersburg (2008)
 • IXth International Conference on Urban History, Comparative History of European Cities, paper: Representations and images of ‘recent history’ of post-socialist cities. Liminality and transition of landscape icons. Comité de l'Association Européenne d'Histoire Urbaine / The European Association for Urban History, Lyon (2008)
 • Making New Landscapes, paper: Landscape Cleansing. From the Socialist to the Post-Socialist State in Eastern Europe; the Ethyle R. Wolfe Institute for the Humanities / Sociology Department Brooklyn College, New York (2008)
 • Post-Socialist Urban Identities, paper: Post-socialist identity of the city of Gdansk; Manchester Metropolitan University / Royal Geographical Society with the IBG / Stockholm University, Stockholm (2008)
 • Comparing Regional Development in the Baltic States. paper: Post-socialist transformations of Gdansk Agglomeration cultural landscape; University of Latvia, Riga (2007)
 • Landschaft Denken – Landscape Thinking, paper: Emancipated Landscapes of Post-socialist Europe. Old and New Icons and their Representations; Universität für Bodenkultur, Department für Raum, Landschaft und Infrastruktur, Vienna (2007)
 • XVI Simposio Polaco-Mexicano, paper: Conversions of Cultural Landscape Projects in Central Europe: from Communist Glory to Arcadia of Consumption; Uniwersytet Warszawski, Warsaw (2007)
 • Deutsche Geographentag 2007, Fachsizung: Orte des Erinnerns und des Vergessenes, paper: Reminiscence and oblivion of socialist past: re-positioning of Central European landscape icons Bayreuth (2007)

Didactics (2013/2014):

 • Bachelor’s seminar
 • Cultural geography
 • Cultural studies
 • Master's seminar
 • Regional and country studies
 • Social and economic policies of EU

Additional accomplishments:

Participation in ING New York Marathon, 6 Nov. 2005 (completing at 4:17:59); Participation in 31st Real – Marathon in Berlin, 26 Sept. 2004 (completed at 3:37:11); Member of the Round Table, Poland, RT4 Sopot, since 2006.

Last modified: 12.10.2013